Inicio  Martes, 28 de noviembre de 2023

RMB Advocats
Despatx d'advocats
Tornar

DRET MERCANTIL I SOCIETARI

 • Assessorament societari.
 • Constitució, modificació, dissolució i liquidació de societats.
 • Redacció d'estatuts societaris i acords societaris extraestatutaris.
 • Transformacions, fusions, escissions i planificació d'operacions societàries.
 • Assessorament Mercantil a empreses de Base Tecnològica.
 • Assessorament jurídic en compravenda de negocis i empreses.
 • Assessorament en procés due dilligence i preses de participació.
 • Responsabilitat d'administradors.
 • Dret concursal.
 • Contractes mercantils i reclamacions per incompliment.
 • Empresa familiar.
 • Planificació fiscal patrimonial, successòria i de les empreses familiars.
 • Contractes de Franquícia.
 • Protecció de dades (LOPD).